bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Klauzula informacyjna - umowy cywilnoprawne

KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWY CYWILNOPRAWNE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zw. dalej „RODO”) informuję:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
2) Inspektorem ochrony danych w Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
jest Pani Magdalena Ponichtera, m.ponichtera@ameryka.com.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilnoprawnej/praktyki/stażu/wolontariatu i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
4) Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów odpowiednio*: Kodeksu cywilnego/ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5) W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom organizującym szkolenia, dostawcom, dostawcom usług IT oraz dostawcom usług wsparcia technicznego i usuwania błędów w systemie informatycznym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Olsztyn, dn. ……………………………Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 12.06.2019
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 12.06.2019
Dokument oglądany razy: 179