bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Zarządzanie szpitalem

Zarządzanie szpitalem

 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem ponosi Dyrektor. Dyrektor jest przełożonym pracowników Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy.
 2. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
  2. Rada Społeczna wykonuje zadania i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
  W skład rady wchodzi 5 osób, w tym:
  1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący,
  2) jako członkowie:
  - przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,
  - przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w liczbie 3 osób.
 3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady Społecznej.

                                                                                                   


Statut Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
(tekst ujednolicony)

Firma i siedziba

§1
1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zwany dalej „Szpitalem" jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia nr 25 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 27 marca 1998 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Siedzibą Szpitala jest miejscowość Ameryka w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Cele i zadania
§2


1. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży do lat 25, w szczególności w zakresie rehabilitacji leczniczej i alergologii.
2. Szpital może udzielać również świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym. Szczegółowe rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny Szpitala.
3. Szpital prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.
4. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
5. Szpital realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na podstawie odrębnych przepisów.
6. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza, w zakresie sprzedaży posiłków oraz w zakresie najmu, dzierżawy, udostępniania w innej formie posiadanego majątku, przy czym oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala może nastąpić na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

Organy i struktura organizacyjna
§3

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem ponosi Dyrektor.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy.

§4


1. W skład Szpitala wchodzą:
1) izba przyjęć,
2) oddziały szpitalne,
3) działy medyczne,
4) poradnie specjalistyczne, w tym poradnie przyszpitalne,
5) pracownie diagnostyczne,
6) dział farmacji,
7) dział administracyjno-gospodarczy,
8) pomocnicze komórki organizacyjne,
9) księgowość,
10) samodzielne stanowiska pracy.
2. Przy Szpitalu funkcjonują szkoły odpowiednie do wieku pacjentów.


§5

1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Rada Społeczna wykonuje zadania i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. W skład rady wchodzi 5 osób, w tym:
1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący,
2) jako członkowie:
- przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ,
- przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w liczbie 3 osób,

5. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady Społecznej.

Gospodarka finansowa
§6

Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej przepisami prawa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Postanowienie końcowe
§7

Uchwalenie i zmiana niniejszego statutu należy do kompetencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 896