bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Udostępnianie dokumentacji medycznej


W związku z wejściem w życie ustawy: „Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce uprzejmie informuje iż opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku gdy pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy wnioskuje po raz pierwszy w żądanym zakresie (z określonego pobytu/wizyty).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

I. Miejsce i osoby odpowiedzialne za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1. Oddziały szpitalne – oryginał dokumentacji medycznej pacjentów przebywających w oddziale udostępniany jest opiekunowi prawnemu pacjenta, lub pacjentowi powyżej 18 roku życia tylko w obecności lekarza. Za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, w trakcie hospitalizacji odpowiedzialny jest lekarz oddziału lub lekarz dyżurny. Lekarz jest obowiązany wyjaśnić w sposób przestępny i zrozumiały treść wpisów zawartych w dokumentacji.

2. Za udostępnianie dokumentacji archiwalnej na zewnątrz i wewnątrz szpitala odpowiedzialny jest Dział Analiz Medycznych i Zarządzania Informacją.


II. Podmioty uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest następującym podmiotom:

1. Podmiotom zewnętrznym:

1.1 pacjentowi (jeżeli ukończył 18 lat) lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta,
1.2 zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
1.3 właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
1.4 Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
1.5 organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
1.6 rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

2. Podmiotom wewnętrznym.

III Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej.


1. Udostępnianie dokumentacji medycznej na zewnątrz:

1.1 udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Szpitala następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,
1.2 dokumentację udostępnia się na zewnątrz Szpitala w formie kopii lub odpisów chyba, że uprawniony organ żąda udostępniania oryginałów tej dokumentacji,

1.3 podstawą udostępniania dokumentacji jest:
1.3.1 złożenie przez pacjenta/opiekuna podania o wydanie kopii dokumentacji ( zał. nr 1) lub upoważnienia do wydania kopii dokumentacji medycznej (zał. nr 2),

1.3.2 zakładom ubezpieczeniowym na podstawie złożenia oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta na udostępnianie dokumentacji,
1.3.3 innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów na podstawie pisemnego żądania udostępniania dokumentacji medycznej,
1.4. w przypadku, gdy udostępniany lub wydawany jest oryginał dokumentacji (uprawnionym organom lub w celu kontynuacji leczenia, jeżeli zwłoka naraziłaby pacjenta na uszczerbek na zdrowiu) to oprócz pisemnego żądania wypełniana jest karta wydania oryginału (zał. nr 3) za potwierdzeniem oraz oświadczenie o zwrocie oryginału po wykorzystaniu, w Szpitalu pozostaje sporządzona kopia dokumentacji,
1.5. zwrot wypożyczonej dokumentacji potwierdza się na karcie wydania, sprawdzeniu podlega stan zwróconej dokumentacji za potwierdzeniem.
1.6. Koszty udostępnienia dokumentacji medycznej ustalane są zgodnie z Regulaminem Porządkowym Szpitala i ponosi je osoba lub instytucja występująca z wnioskiem o wydanie kopii
- za 1 str kserokopii – opłata wynosi 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- za 1 str odpisu lub wyciągu - opłata wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Korzystający z oryginału dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionej dokumentacji oraz jej kompletność.


IV Odmowa wydania odpisu dokumentacji

Odmowa wydania odpisu dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 4 290