bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek

Majątek Szpitala

AKTYWA stan na na 31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE 30 381 382,87
I. Wartości niematerialne i prawne 579 397,49
II Rzeczowe aktywa trwałe 29 101 985,38
1. Środki trwałe 28 807 199,20
  • grunty
308 100,00
  • budynki, lokale
26 404 557,38
  • urządzenia techniczne i maszyny
1 562 460,96
  • Inne środki trwałe
532 080,86
2. Środki trwałe w budowie 294 786,18
B AKTYWA OBROTOWE 5 224 854,62
I Zapasy 75 234,67
II Należności krótkoterminowe 2 098 273,80
III Inwestycje krótkoterminowe 2 308 295,11
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 743 051,04
AKTYWA RAZEM 35 606 237,49Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 16.04.2019
Dokument oglądany razy: 3 395