bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek

Majątek Szpitala

AKTYWA stan na na 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE 29 831 056,32
I. Wartości niematerialne i prawne 12 170,85
II Rzeczowe aktywa trwałe 29 318 885,47
1. Środki trwałe 28 998 070,11
  • grunty
308 100
  • budynki, lokale
26 612 786,42
  • urządzenia techniczne i maszyny
1 140 021,17
  • Inne środki trwałe
937 162,52
2. Środki trwałe w budowie 313 622,41
B AKTYWA OBROTOWE 4 749 577,31
I Zapasy 61 050,35
II Należności krótkoterminowe 2 864 707,68
III Inwestycje krótkoterminowe 1 822 386,54
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 432,74
AKTYWA RAZEM 34 580 633,63Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 28.03.2018
Dokument oglądany razy: 2 736