bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Majątek

Majątek Szpitala

AKTYWA stan na na 31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE 32 457 492,52
I. Wartości niematerialne i prawne 120 030,26
II Rzeczowe aktywa trwałe 32 337 462,26
1. Środki trwałe 25 363 766,26
  • grunty
308 100
  • budynki, lokale
21 817 516,09
  • urządzenia techniczne i maszyny
1 343 468,47
  • Inne środki trwałe
1 894681,70
2. Środki trwałe w budowie 6 973 696
B AKTYWA OBROTOWE 2 165 944,94
I Zapasy 71 843,76
II Należności krótkoterminowe 1 793 882,88
III Inwestycje krótkoterminowe 297 287,03
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2931,27
AKTYWA RAZEM 34 623 437,46Opublikował: Sylwia Draszek
Publikacja dnia: 07.04.2015
Podpisał: Sylwia Draszek
Dokument z dnia: 07.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 553